WEB INDIANHEAD.CZ
 
Vítejte na webu INDIANHEAD.CZ sběratele US militarií a předmětů 2. pěší divize, US Army v Čechách, pomoci UNRRA a suvenýrů 1945, který je věnován stálé vzpomínce na osvoboditele českého západu.
 
Welcome to the INDIANHEAD.CZ web of the militaria and memorabilia collector of the US 2nd Infantry Division, US Army in Bohemia, UNRRA help and 1945 souvenirs is dedicated to the permanent remembrance to the liberators of the Czech West.
 
E-SHOP INDIANHEAD.CZ  
E-shop INDIANHEAD.CZ vám nabízí originální US militarie, předměty, tiskoviny, reprodukce, suvenýry a tématické knihy přibližující válečné události a nezapomenutelný rok "pětačtyřicátý" na západě a jihozápadě Čech.
  
INDIANHEAD.CZ e-shop offers you original US militaria, items, reproductions, souvenirs and thematic books depicting the war events and the unforgettable year 1945 in the West and South - West of Bohemia.

INDIANHEAD CLUB PILSEN z.s.

Vojenský historický klub Indianhead Club Pilsen z.s. se zúčastňuje oslav osvobození a vzpomínkových akcí na válečné události v Plzeňském kraji a podílí se na vzniku nových pamětních míst v regionu.
 
The Indianhead Club Pilsen registered club – military history club – attends the liberation celebrations and commemorative war events in the Pilsen region and is involved in the creation of the new commemorative sites in the region.
Archiv muzea INDIANHEAD.CZ
Archiv muzea INDIANHEAD.CZ
MUZEUM INDIANHEAD.CZ
 
 
Velká červená jednička
Velká červená jednička
Věnování z RokycanVěnování z Rokycan
 
 
 
 
Korbel z Dýšiné
Korbel z Dýšiny
Suvenýr z DomažlicSuvenýr z Domažlic
Dřeváky z Knížecích PláníDřeváky z Knížecích Plání
Sud od oleje UNRRASud od oleje UNRRA
Taneční lístek z PlzněTaneční lístek z Plzně
Obálka Matta KonopaObálka Matta Konopa
 
 
Nášivka od generálaNášivka od generála
Den Vítězství v Plzni
Den vítězství v Plzni
Sako kaplana GibsonaSako kaplana Gibsona
Zadní čelo přívěsu
Exponát měsíce
 
Zajímáte se o dobové US militarie, předměty a suvenýry nebo předměty UNRRA, které se u nás dochovaly?
 
Virtuální muzeum INDIANHEAD.CZ nahlíží do sbírek sběratele dobových suvenýrů z osvobození, pomoci UNRRA v ČSR, militarií a předmětů US Army v Čechách 1945 a US 2. pěší "Indianhead" divizeSběratelství ve spojitosti s osvobozením českého západu se věnuji více než 30 let a vy se můžete prostřednictvím internetového muzea INDIANHEAD.CZ podívat na některé zajímavé US militarie, předměty, suvenýry či nové sběratelské přírůstky. Druhá pěší "Indianhead" divize mi přirostla k srdci stejně jako pamětníkům, kteří na "Indiány" jako osvoboditele nejvíce obcí a měst na západě Čech nikdy nezapomněli. Řadu exponátů můžete vidět také v muzeu Patton Memorial Pilsen, kde se těším na vaší návštěvu již od roku 2005. Stále hledám zajímavé suvenýry, US militarie a předměty 2. pěší divize a rád poradím při identifikaci či ocenění vašich předmětů. Děkuji předem za nabídky i vašich US militarií a memorabilií!
 
Are you interested in period US militaria, memorabilia and souvenirs or UNRRA items being still in existence in our virtual museum?
 
The INDIANHEAD.CZ virtual museum looks into the collection of the period souvenirs from liberation, UNRRA help in Czechoslovakia, militaria and memorabilia of the US Army in Bohemia in 1945 and the US 2nd Infantry “Indianhead” divisionI have been devoted to collecting items related to the liberation of the Czech West more than 30 years and you may thanks to the INDIANHEAD.CZ museum see some interesting US militaria, items, souvenirs or the recent collection acquisition. The Second infantry “Indianhead” division has grown on me, the same way as on the contemporary witnesses who would never forget the “Indians” as the liberators of the most cities and towns of the Czech West. Many exhibits you may also see at the Patton Memorial Pilsen, where I have been looking forward to seeing you since 2005. I still look for interesting souvenirs, US militaria and 2nd Infantry Division items. I like to help you with the identification or the appraisal of your similar items.  Thank you in advance even for your US militaria and memorabilia offers!
 
 Ivan Rollinger
MUZEUM INDIANHEAD.CZ
ivanhoe@indianhead.cz
+420 603 453 670