INDIANHEAD.CZWeb INDIANHEAD.CZ sběratele US militarií a předmětů 2. pěší divize, US Army v Čechách 1945, pomoci UNRRA a suvenýrů 1945 je věnován stálé vzpomínce na osvoboditele českého západu. Osobní webové stránky INDIANHEAD.CZ (původně ir.wbs.cz) sběratele jsem vytvořil již v roce 2006 z důvodu prezentace své letité sbírkové činnosti, která je tématicky zaměřená především na osvobození českého západu americkou armádou v roce 1945. Na těchto stránkách můžete nahlédnout do tématických sbírek sběratele prostřednictvím virtuálního muzea INDIANHEAD.CZ, informovat se o činnosti klubu Indianhead Club Pilsen z.s. a v neposlední řadě uskutečnit nákup v e-shopu INDIANHEAD.CZ.
 
The INDIANHEAD.CZ web of the US militaria and memorabilia collector of the US 2nd Infantry Division, US Army in Bohemia 1945, UNRRA help and 1945 souvenirs is dedicated to the permanent remembrance to the liberators of the West Bohemia. I created my personal INDIANHEAD.CZ web page (originally ir.wbs.cz) already in 2006 to present my long-standing collection activities focused mainly on the liberation of the West Bohemia by the US Army in 1945. On this page you may look into thematic collections by the INDIANHEAD.CZ virtual museum, to get information about the Indianhead Club Pilsen registered club activities and last but not least to transact a purchase in the INDIANHEAD.CZ e-shop.
 

 
 
E-SHOP INDIANHEAD.CZOslovují vás dobové US militarie a předměty připomínající osvobození českého západu v roce 1945?
E-shop INDIANHEAD.CZ vám nabízí originální US militarie, předměty, tiskoviny, reprodukce, suvenýry a tématické knihy přibližující válečné události a nezapomenutelný rok 1945 na českém západě. Internetový obchod jsem založil v roce 2010 především pro podporu provozu webu INDIANHEAD.CZ a pro zachování, publikování, vystavování nebo rozšiřování sbírkového fondu muzea INDIANHEAD.CZ. Nabídka zboží v e-shopu je pravidelně aktualizovaná a pro usnadnění vyhledávání položek je rozdělená do kategorií Originální US (Army WWII) militarie, předměty, tiskoviny, reprodukce a suvenýry. Pro bližší informace k vašemu nákupu a seznámení s e-shopem klikněte na odkazy Obchodní podmínky a Jak nakupovat. Příjemný a spokojený nákup!
 
Are you interest in the period US Army militaria or items reminding of the liberation of the West Bohemia in 1945?
INDIANHEAD.CZ e-shop offers you original US militaria, items, reproductions, souvenirs and thematic books depicting the war events and the unforgettable year 1945 in the West Bohemia. I founded the INDIANHEAD.CZ E-shop in 2010 first and foremost to support the INDIANHEAD.CZ web page service and to preserve, publish, show on display and to extent the colections of the INDIANHEAD.CZ museum. The e-shop item offer is updated on regular basis and to make the item search easier it is divided into categories on the left side - Original US (Army WWII) militaria, items, printed matter, items reproduction and souvenirs. For further information to your shopping and getting to know the e-shop, click the Terms and Conditions and How to shop link. Enjoy your shopping!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Originální US militarie
Originální US militarie
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Originální US předmětyOriginální US předměty
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Originální US tiskoviny
Originální US tiskoviny
 
 
Reprodukce a suvenýry
Reprodukce a suvenýry
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Archiv e-shopu
Archiv e-shopu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MUZEUM INDIANHEAD.CZ
Zajímáte se o dobové US militarie, předměty a suvenýry nebo předměty UNRRA, které se u nás dochovaly?
Virtuální muzeum INDIANHEAD.CZ nahlíží do sbírek sběratele dobových suvenýrů z osvobození, pomoci UNRRA v ČSR, militarií a předmětů US Army v Čechách 1945 a US 2. pěší "Indianhead" divize. Sběratelství ve spojitosti s osvobozením českého západu se věnuji více než 30 let a vy se můžete prostřednictvím muzea INDIANHEAD.CZ podívat na některé zajímavé US militarie, předměty, suvenýry či nové sběratelské přírůstky. Druhá pěší "Indianhead" divize mi přirostla k srdci stejně jako pamětníkům, kteří na "Indiány" jako osvoboditele nejvíce obcí a měst na západě Čech nikdy nezapomněli. Řadu exponátů můžete vidět také v muzeu Patton Memorial Pilsen, kde se těším na vaší návštěvu již od roku 2005. Stále hledám zajímavé suvenýry, US militarie a předměty 2. pěší divize a rád poradím při identifikaci či ocenění vašich podobných předmětů. Děkuji předem za nabídky i vašich memorabilií!
 
Are you interested in period US militaria, memorabilia and souvenirs or UNRRA items being still in existence in our virtual museum?
The INDIANHEAD.CZ virtual museum looks into the collection of the period souvenirs from liberation, UNRRA help in Czechoslovakia, militaria and memorabilia of the US Army in Bohemia in 1945 and the US 2nd Infantry “Indianhead” division. I have been devoted to collecting items related to the liberation of the West Bohemia more than 30 years and you may thanks to the INDIANHEAD.CZ museum see some interesting US militaria, items, souvenirs or the recent collection acquisition. The 2nd infantry “Indianhead” division has grown on me, the same way as on the contemporary witnesses who would never forget the “Indians” as the liberators of the most cities and towns of the West Bohemia. Many exhibits you may also see at the Patton Memorial Pilsen, where I have been looking forward to seeing you since 2005. I still look for interesting souvenirs, US militaria and 2nd Infantry Division items. I like to help you with the identification or the appraisal of your similar items. Thank you in advance even for your memorabilia offers!
 
 
 
US Army in ETO
US Army in ETO 1944 - 1945
 
 
US Army in West Bohemia
US Army in Czechoslovakia
Souvenirs of Czechoslovakia
Souvenirs of Czechoslovakia
UNRRA in Czechoslovakia
UNRRA v ČSR 1945
Czechoslovakia 1945 - 1947
Indianhead 1917 - 1919
US 2. pěší divize 1917-1940
 
 
 
 
 
 
Indianhead 1920 - 1940
US 2. pěší divize 1920-1940
Indianhead 1941 - 1945
US 2. pěší divize 1941-1945
Indianhead 1946 - 1953
US 2. pěší divize 1946-1953
Indianhead 1954 - 1975
US 2. pěší divize 1954-1975

INDIANHEAD CLUB PILSEN z.s.Navštěvujete vzpomínkové akce na události 2. světové války a tradiční oslavy osvobození u nás?
Indianhead Club Pilsen z.s. se zúčastňuje oslav osvobození,  vzpomínkových akcí na válečné události v Plzeňském kraji a podílí se na vzniku nových pamětních míst v regionu. Historie Indianhead Club Pilsen z.s. sahá až do roku 1999, kdy byl klub 2. pěší divize založen a stal se tehdy součástí Klubu vojenské historie Plzeň. V roce 2000 se klub aktivně zúčastnil oslav osvobození v Plzni a v roce 2003 vzniklo občanské sdružení s názvem KLUB DRUHÉ PĚŠÍ DIVIZE PLZEŇ. Ke změně názvu došlo v roce 2010 na Indianhead Club Pilsen a nyní je zapsaným spolkem. Členové a přátelé klubu se zabývají renovací historické techniky, sběratelskou a badatelskou činností, historií 2. pěší divize a dalších US jednotek působících v "pětačtyřicátém" roce v západních a jihozápadních Čechách. Těšíme se při akcích na setkání s vámi!
 
Do you attend World War II commemorative event and traditional liberation celebration in our republic?
The Indianhead Club Pilsen attends the liberation celebrations, commemorative war events in the Pilsen region and is involved in the creation of the new commemorative sites in the region. The history of Indianhead Club Pilsen registered club goes back to 1999, when the 2nd Infantry Division club was founded and became a part of the Military history Pilsen club then. In 2000 the club attended the Liberation Festival Pilsen in active way and subsequently in 2003 citizen´s association bearing the name 2nd Infantry Division Pilsen club was founded. The name of the club was change to Indianhead Club Pilsen in 2010 and it is a registered club now. Members and friends of the club are engaged in the renovation of the historical vehicles, collections and research activities, 2nd Infantry Division history and US units operating in West and East west Bohemia in 1945. Looking forward to seeing you at the commemorative events!
 
 
 
 
 
 
 
 
Deska pro obec Losiná
Deska pro obec Losiná
 
 
 
 
 
 
Deska padlým v Dílech
Deska padlým v Dílech
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deska v Domažlicích
Deska v Domažlicích
 
 
 
 
 
 
Deska letci v Újezdě
Deska letci v Újezdě
 
 
 
 
 
 
Archiv klubu
Archiv klubu